Politica

HOPA/PSD nu se prezinta la Klaus cu DRAGNEA/ PONTA va fi propunerea de Premier !

 

Dragnea, despre legea care îi interzice să fie premier: “O vom respecta!”

Liviu Dragnea a declarat miercuri, raspunzând unei întrebări, că PSD va respecta legea din 2001 care interzice unui condamnat penal sa faca parte din Guvern, şi ca nu o va modifica in Parlament, invocând faptul ca o lege nu poate fi modificată “în trei zile”, scrie Hotnews.

“Vom respecta legea în măsura în care o respectă fiecare cetătean. PSD nu va modifica aceasta lege. Înainte de a se pune aceasta întrebare ar trebui să ne gandim cum sa poţi să modifici o lege în trei zile şi să fie publicată şi în Monitorul Oficial. Nu încape discuţie” a raspuns Dragnea atunci când a fost întrebat despre legea care i-ar interzice să fie prim-ministru.

Pe 24 noiembrie, liderul PSD se referea la aspecte de neconstitutionalitate în privinţa acestei legi.

“Pe marginea acestei legi nu vreau sa comentez, au fost foarte multe comentarii de constituţionalitate, de neconstituţionalitate. Eu nu vreau sa ma lansez în aceste dezbateri, pentru ca cel mai important este să câştigăm alegerile”, a spus atunci Dragnea.

Dragnea a fost condamnat în aprilie 2016 la doi ani de inchisoare cu suspendare în dosarul fraudarii votului la referendumul din 2012.

Informaţia ca Liviu Dragnea nu poate fi premier din cauza legii 90/ 2001 a fost publicată în premiera de DCNews. Mai multi juristi consultati de HotNews.ro au confirmat ca legea n-a fost abrogata, ci a suferit unele modificari în 2004, tot sub guvernarea Nastase. Astfel, articolul (2) din legea 90 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, în vigoare şi astăzi, are urmatoarea formă actualizată:

  • “Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarile şi completările ulterioare.”

De la ultimele modificări operate in 2004, legea nu a suferit alte modificari şi este în vigoare şi azi. Proiectul de lege care interzice unei persoane condamnate sa fie membru al guvernului a fost depus in Parlament in 1998, ca iniţiativa a guvernului Radu Vasile, dar a fost votată abia în 2001, sub guvernarea Nastase.

Menţionam că o serie de legi anti-corupţie, cum sunt şi aceste prevederi, au fost votate în perioada guvernării Năstase, pe când România se pregătea de aderarea la Uniunea Europeană şi trebuia să elimine asa numitele steguleţe roşii din procesul pregatirilor de aderare. Legislatia, ca şi institutiile infiintate atunci, cum e si cazul DNA – initial PNA – erau însa forme fără fond, deoarece nici un lider important nu risca atunci să fie anchetat sau condamnat.

Organizarea şi funcţionarea Guvernului

SECŢIUNEA 1Rolul şi funcţiile Guvernului

Art. 1. Jurisprudență (5)

(1) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

(2) Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale.

(3) Guvernul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile constituţionale, având la bază Programul de guvernare acceptat de Parlament.

(4) Numirea Guvernului se face de Preşedintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament.

(5) Pentru realizarea Programului de guvernare Guvernul exercită următoarele funcţii:

a) funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare;

b) funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice;
Jurisprudență (1)

c) funcţia de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
Jurisprudență (1)

d) funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern;
Jurisprudență (1)

e) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi în domeniile economic şi social şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului.
Jurisprudență (1)

SECŢIUNEA a 2-aComponenţa Guvernului

Art. 2. Modificări (1)

Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 3. Jurisprudență (4)

(1) Guvernul este alcătuit din primul-ministru şi miniştri.
Jurisprudență (1)

(2) Din Guvern pot face parte şi miniştri-delegaţi, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.
Modificări (4)

Art. 4.

(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:

a) exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator;

b) exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;

c) exercitarea de acte de comerţ, cu excepţia vânzării sau cumpărării de acţiuni ori alte titluri de valoare;

d) exercitarea funcţiei de administrator ori de cenzor la societăţile comerciale sau de reprezentant al statului în adunările generale ale unor asemenea societăţi ori de membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor naţionale;

e) exercitarea unei funcţii publice în serviciul unei organizaţii străine, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.

(2) Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru, care va dispune măsurile necesare pentru încetarea acesteia.

Art. 5.

Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului şi a demiterii în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

Art. 6.

Demisia din funcţia de membru al Guvernului se anunţă public, se prezintă în scris primului-ministru şi devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.

Art. 7.

(1) Revocarea din funcţia de membru al Guvernului se face de Preşedintele României, prin decret, la propunerea primului-ministru.
Jurisprudență (3)

(2) Revocarea are loc în caz de remaniere guvernamentală.

Art. 8.

(1) În cazul în care încetarea calităţii de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilităţii, a decesului şi în alte situaţii prevăzute de lege, Preşedintele României, la propunerea primului-ministru, ia act de aceasta şi declară vacantă funcţia de membru al Guvernului.

(2) În cazul în care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau averea sa a fost declarată, în tot sau în parte, ca fiind dobândită în mod ilicit, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, el este demis de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru.

Art. 9.

(1) Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor, încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.
Jurisprudență (1)

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, primul-ministru va iniţia procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului.

Art. 10.

Numirea în funcţia de membru al Guvernului, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, se face de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru.

SECŢIUNEA a 3-aAtribuţiile Guvernului

Art. 11. Jurisprudență (2)

În realizarea funcţiilor sale Guvernul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) exercită conducerea generală a administraţiei publice;
Jurisprudență (1)

b) iniţiază proiecte de lege şi le supune spre adoptare Parlamentului;
Jurisprudență (1)

c) emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe de urgenţă potrivitConstituţiei;

d) asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în aplicarea acestora;

e) elaborează proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat şi le supune spre adoptare Parlamentului;

f) aprobă strategiile şi programele de dezvoltare economică a ţării, pe ramuri şi domenii de activitate;
Referințe (1)

g) asigură realizarea politicii în domeniul social potrivit Programului de guvernare;

h) asigură apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;
Jurisprudență (1)

i) aduce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea ţării, scop în care organizează şi înzestrează forţele armate;

j) asigură realizarea politicii externe a ţării şi, în acest cadru, integrarea României în structurile europene şi internaţionale;

k) negociază tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale care angajează statul român; negociază şi încheie, în condiţiile legii, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel guvernamental;

l) conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;

m) asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului;
Jurisprudență (4)

n) acordă şi retrage cetăţenia română, în condiţiile legii; aprobă renunţarea la cetăţenia română, în aceleaşi condiţii;

o) înfiinţează, cu avizul Curţii de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;

p) cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuţiilor sale;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile Guvernului.

Art. 12. Referințe (2)

(1) Pentru rezolvarea unor probleme din competenţa sa Guvernul poate constitui organisme cu caracter consultativ.

(2) În scopul elaborării, integrării, corelării şi monitorizării de politici Guvernul poate constitui consilii, comisii şi comitete interministeriale.
Referințe (1)

(3) Modul de organizare şi funcţionare a structurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi a serviciilor acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în limita bugetului aprobat.

SECŢIUNEA a 4-aPrimul-ministru

Art. 13. Jurisprudență (3)

Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor legale care le revin. Primul-ministru reprezintă Guvernul în relaţiile acestuia cu Parlamentul, Preşedintele României, Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorităţi şi instituţii publice, partidele şi alianţele politice, sindicatele, cu alte organizaţii neguvernamentale, precum şi în relaţiile internaţionale.

Art. 14.

Primul-ministru este vicepreşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi exercită toate atribuţiile care derivă din această calitate.

Art. 15. Jurisprudență (1)

Primul-ministru numeşte şi eliberează din funcţie:

a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepţia persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului, conform art. 3 alin. (1);
Jurisprudență (3)

b) secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, în cazul utilizării acestor funcţii;

c) personalul din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru;
Modificări (3)

d) secretarii de stat;
Modificări (1)

e) alte persoane care îndeplinesc funcţii publice, în cazurile prevăzute de lege.

Art. 16.

(1) Primul-ministru prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului şi răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputaţi sau senatori.

(2) Primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la întrebările şi interpelările adresate Guvernului de către deputaţi sau senatori, în funcţie de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării.

Art. 17.

Primul-ministru contrasemnează decretele emise de Preşedintele României, în cazul în care Constituţia prevede obligativitatea contrasemnării acestora.

Art. 18.

(1) În scopul rezolvării unor probleme operative primul-ministru poate constitui, prin decizie, consilii, comisii şi comitete interministeriale.
Referințe (1)

(2) Primul-ministru îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Constituţie şi de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile Guvernului.

Art. 19. Jurisprudență (4)

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin primul-ministru emite decizii, în condiţiile legii.
Jurisprudență (1)

SECŢIUNEA a 5-aOrganizarea aparatului de lucru al Guvernului

Art. 20. Modificări (3), Jurisprudență (4)

Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 21. Modificări (3), Jurisprudență (2)

(1) Aparatul de lucru al primului-ministru este alcătuit din:
Modificări (1)

a) corpul de consilieri ai primului-ministru;

b) corpul de control al primului-ministru;
Modificări (1)

c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;

d) cabinetul primului-ministru;

e) cancelaria primului-ministru;

f) compartimentul cu probleme speciale;

g) compartimentul documente secrete;

h) compartimentul care asigură protocolul primului-ministru.

(2) Activitatea corpului de consilieri şi a aparatului tehnic al acestuia este coordonată de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru.

(3) Atribuţiile aparatului de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.

(4) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcţionarului public.